معرفی جنوماتک

هیچ تحقیق یا آزمایشی دقیق تر از بررسی اطلاعات DNA شما روش درست و سالم زندگی کردن تان را نمی تواند به شما بگوید. بر اساس بررسی اطلاعات DNA، ما به شما یک برنامه شخصی طراحی شده می دهیم که شما را در کوتاه ترین زمان ممکن به هدف خود در رسیدن به سلامت و حفظ آن یا بهبود چشمگیر شیوه زندگی می رساند.

ژن و ژنوم
به تمامی دی ان ای که درون هر سلول وجود دارد ژنوم گفته میشود. ژن ها قسمتی از ژنوم هستند که کد دستور ساخت پروتئین ها را در بر دارند. تفاوت بین ژنوم ما انسان ها بسیار اندک است. ولی همین تفاوتهای خیلی کوچک مسؤل تمامی تفاوتهای بزرگ ما انسان ها است. هر دو انسان ٩٩٫٩ درصد ژنوم یکسان دارند. با این حال همان ٠٫١ درصد تفاوت چیزیست که ما را در نوع خود یکتا میکند. تفاوت هایی از نوع مشخصات ظاهری، شخصیت، و ریسک بیماری ها بر عهده ی همین ٠٫١ درصد تفاوت است که حدود ۴ میلیون نوع مشخص از تفاوت ژنتیکی را شامل می شود.

به هر نوع مشخص از این تفاوت های کوچک ژنوتیپ گفته می شود. ژنوتیپ یابی به مشخص کردن نوع این تفاوت ها در ژنوم یک فرد گفته می شود. برخی از این اطلاعات گاهی بسیار مهم هستند. مثلا میتوان از این طریق احتمال ابتلا به برخی بیماری ها با ریشه ژنتیک را مشخص کرد.

اهداف و روش کار:
  • رسیدن به جامعه ای با سلامت پایدار بر پایه علم ژنتیک
  • ارائه بسته هایی بر اساس خروجی های آزمایش ژنتیک
  • تحقق هدف پزشکی شخصی و سلامت عمومی و بهبود کیفیت زندگی