تا پرچم سفید پایان کرونا، همراه هموطنان و کادر بهداشت و درمان هستیم!

تاریخ انتشار: شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

کرونا را شکست خواهیم داد!

از دید سازمان بهداشت جهانی و سامانه بهزی در کنترل یک همه گیری چون کرونا چند موضوع مهم وجود دارد:

 • آموزش رفتارهای صحیح خود مراقبتی
 • آموزش مهارت های شرایط قرنطینه
 • اطلاع از ضرورت کاهش تماس های غیرضروری با دیگران
 • کاهش حضور در مکان های پرخطر
 • پایش و پیگیری علایم افراد سالم و بیماران به صورت روزانه برای تشخیص زودهنگام و اقدام سریع
 • ایجاد حس امنیت از راه دور
 • تحت پوشش قرار دادن و رصد جامعه

در پاسخ به این نیاز و سایر شرایطی که در بیماری های دیگر ضروری میشود بهزی با هدف ارائه خدمات مکمل بهداشت و درمان یعنی آموزش، پشتیبانی و پایش و پیگیری بیماران راه اندازی گردیده و اکنون به کادر درمانی کشور در خصوص بیماری های مختلف خدمات ارزشمندی ارائه می‌نماید. درحال حاضر بهزی به عنوان ابزاری آموزش، پایش و پژوهش در دسترس کادر درمان (پزشکان،پرستاران و …) بوده و در حال گسترش و بهینه سازی است. این سامانه در دو سال گذشته در قالب طرح‌های پژوهشی و خدماتی با تعدادی از کلینیک‌ها و پژوهشکده های دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی، شیراز و یزد همکاری کرده است (Follow up, Education & Care) .

در روزهای اخیر و پس از دریافت خبر گسترش ویروس کرونا در کشور چین و سایر کشور ها، بهزی خدمات خود در این حوزه توسعه داده و هم اکنون خدمات خود را در این حوزه خبره کرده و تا پرچم سفید پایان کرونا، همراه هموطنان و کادر بهداشت و درمان به صورت رایگان خواهد بود!

خدمات بهزی به تیم بهداشت و درمان

 • آموزش های مستمر و تعاملی به بیماران از راه دور
 • ارتباط مستمر با مراجعین پس یا بدون مراجعه
 • جمع آوری و حفظ داده های کمی و کیفی جهت پژوهشهای کاربردی
 • امکان ارزیابی اثربخشی درمان در مراکز مختلف
 • تسهیل فرایند اطلاع رسانی به بیماران مشکوک به کرونا

خدمات بهزی به بیماران

 • دسترسی به آموزش های مستمر در منزل
 • ارتباط مستمر با تیم درمان بدون نیاز مراجعه حضوری
 • ارزیابی مستمر و برخط شاخص‌های بهبود رفتار های خود مراقبتی و بهبود بیماری
 • یادآوری های لازم برای بهینه شدن عادت های بهداشتی و درمانی کرونا
 • اطلاع از اخبار و اعلانات مهم به طور مستقیم
 • ایجاد دلگرمی و حمایت در بیماران و کاهش اضطراب